Študentski, mladinski in otroški center Laško razpisuje prosto delovno mesto Mladinski delavec v enoti MMC/Otročji center Laško.

Splošni in posebni pogoji delovnega mesta:

 • najmanj V. stopnja izobrazbe,
 • poznavanje mladinskega dela in mladinske politike v RS,
 • zahtevnejše obvladovanje računalniških orodij (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, internet,…),
 • komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • znanje vsaj enega tujega jezika.

Dodatni pogoji:

 • ima stalno prebivališče Republiki Sloveniji v eni izmed kohezijskih regij (Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija)
 • na dan začetka izbranega obdobja izvajanja operacije je starost kandidata od 15 do vključno 29 let (kandidat mora biti star manj kot 30 let na dan 1. 2. 2018) ter
 • je iskalec prve zaposlitve oziroma brezposelna oseba pred vključitvijo v operacijo (pomeni, da kandidat pred 1. 2. 2018 ni zaposlen niti samozaposlen (lahko pa je v preteklosti že bil zaposlen ali samozaposlen), lahko je iskalec prve zaposlitve in/ali registrirano brezposeln pri Zavodu RS za zaposlovanje, ter vsaj zadnje štiri tedne pred objavo javnega razpisa in vse do zaposlitve (od vključno 13. 10. 2017 in do 31. 1. 2018) ni v izobraževanju niti v usposabljanju za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela)
 • ima poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.

Vsebina dela in pričakovana znanja:

 • samostojno, ustvarjalno in zanesljivo organizira, koordinira ter spremlja izvajanje mladinskih
 • programov in mladinskih projektov,
 • komunicira z izvajalci posameznih mladinskih programov in mladinskih projektov ter
 • usklajuje njihovo izvedbo,
 • usklajuje terminske plane izvedb mladinskih programov in mladinskih projektov,
 • spremlja javne razpise na področju mladinskega delovanja, pripravlja prijavna gradiva in
 • koordinira prijave mladinskih programov in mladinskih projektov,
 • pripravlja posamezna poročila po izvedbi mladinskih programov in mladinskih projektov,
 • skrbi za navezovanje stikov z drugimi sorodnimi institucijami na področju mladinskega
 • delovanja,
 • neformalno izobražuje in usposablja mlade za mladinsko delo,
 • informira in svetuje mladim,
 • sodeluje z izvajalci mladinskih dejavnosti in kulture,
 • predlaga smernice razvoja mladinske politike,opravljanje drugih nalog, ki sodijo v to področje po navodilih in zadolžitvah vodje mladinskega centra.

Prosto delovno mesto bo na voljo v kolikor bo Društvo ŠMOCL uspešno kandidiral na javnem razpisu “Zaposlitev na področju mladinskega dela”, ki bo sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 9 mesecev.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom izkušenj ter pridobljenih znanj naj kandidati/tke pošljejo v na elektronski naslov info@smocl.com do vključno 30.1.2018 Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Laško, 24.1.2018